Tekstopisci

Što je prije tekst ili glazba?

Za stvaranje glazbe, pogotovo zabavne, važan dio predstavlja tekst. Teško se je složiti oko toga piše li se glazba na tekst ili obrnuto. Ustvari nema pravila; ima i jednog i drugog. Eto, na primjer, glazba za himnu našega zbora, spomenutu u dijelu Pjevačkoga zbora Drenova, nastala je na predhodno napisani tekst.

Najozbiljnije i s naviše uspjeha pisanjem se tekstova bavi Drenovčica Suzana Blečić. Prenijet ću ovdje dio teksta što ga je za Drenovski list napisala Davorka Medved, a Vesna Lukanović prilagodila na čakavskom:

Naša Drenovčica, Suzana Blečić ovo leto j’ na MIK-u dobila prvu nagradu za tekst pjesme “Primorska arija”. Ovo ni prvi put da j’ dobila neku nagradu na razneh festivaleh za svoji teksti po keh je napisano puno lepe musike, ma ovo j’ njeji najveći uspjeh pa smo se z velen zadovojstvon š njun našli na jednoj ćakule va Zavičajnen muzeju Drenove.

–  Suzana, prosin te da nan se predstaviš i da nan povedeš neč od sebe,  kade bivaš i ča najviše voliš na Drenove?

 Ja san Suzana Blečić, rojena san Peršić I bivan na Gornjoj Drenove. Ča volin na Drenove? Volin Drenovu. Nisan šla ni za nevestu drugamo, ostala san tu kamo san i muža dopejala.

–  Suzi, pišeš na drenovskoj čakavšćine. Je to tvoj materinski zajik? 

Mama mi j’ z Grobnika, ma ja nisan ćapala ni jenu besedu magari su me tamo nonići čuvali. Od kad znan za se govorin drenovski.

–  Već četire leta pišeš poeziju pa se tvoje pjesme kantaju i na MIK-u i na Grobničkoj skale.

Jušto tako! Vavek spomenen da mi je ruku dal prof. Darko Đekić. Va jednen momentu ni mi imel ki pokazat put, ma on mi je pomogal. Krenula j’ suradnja z Aleksandron Valenčićen. Prvo leto, 2015. zajeno san dobila nagradu na Grobničkoj skale. Lane san prišla i na MIK. Imela san dve pjesme na MIK-u. Jednu je kantala Vivien Galetta, a drugu Andrina Frleta. Dobila san drugu nagradu žirija. Bila san stvarno na to ponosna, a ovo leto još i više. Prva nagrada na MIK-u to je neč ča san mogla samo sanjat. Joso Butorac je kantal Primorsku ariju, Frane i Andrina Frleta napisali su muziku, aranžman je storil Robert Grubišić, a ja san bila tekstopisac. Ta se j’ pjesma semi zapijažala, a i prva nagrada publike je bila tu i tako smo osvojili MIK 2019. godine.

Suzi Blečić

–  Kako god si ti ponosna na se, tako j’ i Drenova na te ponosna aš si pomogla da se čuje i drenovsko ča.

Prvo nan nisu nekako dali da se čujemo, a sad se to naše ča se više štima i to mi je jako drago, kot ča mi je drago da moren dat svoj nekakov mali obol. Volela bin da se naša beseda ne zatare i volela bin da judi govore po domaći.

Ovo je tekst pobjedničke pjesme s MIK-a 2019.:

Primorska arija

Prvi dah va životu

Zdola primorskoga neba,

Prvi pogled, su lipotu

Tu san našal.

I ljubav kraj mene tu spi

Brez nje življenja mi ni

A kanat prati nas

I ostat će pokli nas

Arija, ta primorska arija

neka ona morski dih nan prnese,

arija, ta primorska arija,

kanat domaći ča sagdi čuje se

i ki se naše vode napije,

na kamiku koren pušćuje.

O naša arija, ta primorska arija.

Još jedan Suzanin tekst zanimljiv i s toga što ga je na istom festivalu otpjevala naša drenovska zvjezdica Matea Market Sindik:

Skalin

Jubav san iskala

na sjaj vaoke

na to san čekala

a onput san ga dotaknula

va tvojen oku j’ zablešćil.

Dala san ti ruku

Oćutila jubav

Kako lepo je imet jubav va sebe,

držat, zadrhtet.

Još par koraki do tebe

Još par koraki do sreće

Skalin srebra, skalin zlata

Do tvojga neba

Za me čuval si ga

Za me čarobnega

Tekstove mnogih pjesama koje izvodi trio SiŽeNe napisao je naš Drenovčanin, pjevač u rečenom sastavu Željko Dunger i dugogodišnji tenor u našem Pjevačkom zboru Drenova.

Željko Dunger

Na moje pitanje piše li i inače pjesme odgovorio mi je duhovito, kako već zna biti: Kako ne, pišem stihove gdje god stignem; u bilježnicu, na salvete… i tu je spomenuo još neke papire koji nisu primjereni za ovaj tekst. Njihov trio najčešće izvodi pjesmu s njegovim tekstom:

Dobro ti jutro Drenovo

Dobro ti jutro Drenovo zelena

Od Velog vrha do Lubanja

Od Saršoni se do Kablari

Dobro ti jutro Drenovo voljena

Po drenu ime si dobila

Tvoja su deca na te ponosna

Ni jedna sila ni te razdvojila

Vavek si zustala va srcu jedina

Tvoja su leta opojna mirisna

A ti na bregu kod čuvarica

Dole Rreka moren vezana

Od mićeh nog si jubav mi zustala

Dobro ti jutro, dobro ti jutro,

Dobro ti jutro Drenovo moja

Aš si va srcu vavek zustala

Dobro ti jutro Drenovo voljena

Odgovori